Házasodás másképpen

Emberi problémáktól terhes korunk legválságosabb területe az egyre több tönkrement házasság, szétesett család. Sok kallódó, árva, félárva, szeretetre szomjazó kisgyerek él közöttünk, akiknek jövőjét s házaséletét a mi mintánk fogja kialakítani. Hogy ez a minta nem megfelelő, azt beszédes válási statisztikai adatok támasztják alá. A téma mindenkit érint, ezért érdemes foglalkozni vele, keresni a mintát, azt a fajta házasságmodellt, ami mindenki számára segítséget nyújthat saját házasságának kialakításához.

 

A hindu házasságkötés

A nyugati világban a házasság megkötésének alapja az egyén választása, és az esküvőnek is rendkívül fontos szerepe van. Ami természetes is, hiszen ekkor köti össze a sorsát két ember életre szóló szövetségben. Keleten azonban nemcsak ezért fektetnek oly nagy gondot a házasság megkötésének időpontjára. Úgy gondolják, minden eseményt annak kezdeti időpontja és minősége határoz meg. Szerintük két ember sorsának összekapcsolása sem a véletlen műve (ezt a fogalmat nem is ismerik), hanem tudatos felkészüléssel, nevelés és példamutatás útján ellátják a fiatalokat a páros élethez szükséges minden tanáccsal, majd kiválasztják a gyermekük számára legalkalmasabb partnert, akinek pontosan ismerik az asztrológiai jellemvonásait, és összeismertetik a két felet.

Az alábbiakban azt a hindu szokást igyekszünk bemutatni, miként keresnek a szülők párt gyermeküknek. Ilyenkor figyelembe veszik a családi hagyományokat, a személyes jellemvonásokat, de az asztrológia jóslatait s természetesen a leendő pár kölcsönös véleményét is. Néhány évszázada még a világon mindenütt hasonlóképp köttettek a házasságok. A rokonság közelebb állt az emberhez, mint manapság, s egy új vő vagy meny valósággal édesgyermeke lett a családnak. A házasságok kommendálása társadalmi erőt és stabilitást eredményezett, s mivel a szülők kisgyermek koruk óta ismerték a fiatalokat, bölcsebben tudtak dönteni ebben a sorsdöntő kérdésben.

A kétezernégyszáz esztendős hindu törvénykönyv, az Artha-sásztra szerint minden olyan házasság helyénvaló, amely az összes érintett tetszését kivívja.

A házasulandók életkora

Mikor az ifjú befejezi tanulmányait és kereső emberré válik, a szülők igyekeznek párt találni neki. Mint a kommendált házasság legtöbb szokása, az életkor is változatlan. A védikus korban éppúgy, mint a mai szokás szerint a huszonnegyedik életév betöltésével jön el a házasodás ideje, mikor az ifjú befejezte tanulóéveit. A lánynak négy-hat esztendővel fiatalabbnak kell lennie, mint a fiúnak, mivel a nők korábban érnek. Ideális esetben az ifjú 24-28 éves korában, a hajadon pedig 17-21 évesen köt házasságot. Az ennél magasabb életkor legföljebb a lányoknál okozhat problémát. Az első lépést a barátok, rokonok közbenjárása, újabban a házassági hirdetés jelenti. Általában a fiatalokat is megkérdezik, gondoltak-e már valakire, vagy a szülők igyekeznek egy távolabbi rokonságba tartozó párt találni. Néha gyorsan, néhány hét alatt megtalálják a jelöltet, máskor egy esztendeig is eltart a keresés. A folyamat nélkülözhetetlen résztvevője a közvetítő, a közbenjáró, aki lehet egy nagybácsi, vagy más közeli férfirokon. A tárgyalásokat a család férfitagjai folytatják, de minden lépést egyeztetnek az asszonyokkal. Ha a közvetítő mindkét család részéről hajlandóságot állapít meg, akkor a lányos atya előzetes ajánlatot tesz az ifjú atyjának.

A családi háttér

Egy hindu házasság nemcsak két személyt, hanem két családot, gyakran tucatnyi vagy akár száznál is több embert köt össze. Az érintett családok tekintélye, műveltsége, vallási élete és elkötelezettsége, egyéni állapota, tagjainak személyes vonásai, kifinomultsága vagy tradíciói legalább olyan fontos szerepet játszanak a házasság sikerében, mint a fiatalok tulajdonságai. Általában hasonló jellegű, kultúrájú családot keresnek, nagyjából azonos gazdasági és társadalmi helyzetben, hogy a leány ne kerüljön teljesen szokatlan körülmények közé. Az absztinens életmód, dohányzástól való tartózkodás vagy a vegetárius táplálkozás is lényeges feltétel lehet. Ezekben a kérdésekben teljes nyíltsággal tudakozódnak a másik család barátaitól, rokonaitól vagy munkatársaitól, akik készséggel szolgálnak felvilágosítással.

Mit mondanak a csillagok?

Ideális esetben a leendő pár mindkét felének teljes horoszkópját elkészíti és elemzi egy hozzáértő csillagjós. Egyszerűbb módszer a tízpróba, az ifjú s a leány születésekor aktuális csillagzatok (naksatrák) és holdházak (rasik) összehasonlítása, ami szintén segít az ifjú pár fizikális, mentális és érzelmi összhangjának vizsgálatában, de emellett a jövőbeli egészség, élettartam, a pénzügyi helyzet s a gyerekek számának kérdéseiről is tájékoztat. Az asztrológiai vizsgálatokat általában már a közeledés elején, a kapcsolat korai szakaszában elvégzik, hiszen az asztrológiai összhang perdöntő tényező lehet. A raddzsa, védhai és az úgynevezett Mars-csapás korai vizsgálata az esetek mintegy 20 százalékában olyan baljós állapotokat jelöl, ami súlyos sorsfordulatot sejtet a házasságon belül, vagy akár a válás előképe is lehet.

Az ifjú jelleme

A lányos szülők különös figyelemmel vannak a fiú képzettségére és jövedelmi helyzetére, hiszen ez hosszabb távon is meghatározza a fiatalok anyagi lehetőségeit. Az is fölöttébb kívánatos, hogy az ifjúnak már legyen állása. Ha a leendő férj keresőképessége megfelel az elképzeléseknek, személyes jellemvonásait, barátainak, rokonainak, tanárainak véleményét veszik fontolóra. A leány férfirokonai keresik fel a másik család érintettjeit, igyekszenek részletes információkhoz jutni a fiú egyéni szokásait, vallásosságát, megbízhatóságát, illetve a szebbik nemhez fűződő viszonyát illetően. Ha a fiú netán külföldön él, ezeket a kérdéseket még alaposabban vizsgálják. Nagyon fontos az egészség is. Idegrendszeri betegség, skizofrénia vagy tuberkulózis kizáró ok lehet, akárcsak az italozás vagy a dohányzás. A fizikális adottságok nem perdöntőek, ennek ellenére kedvezőbb, ha a fiú magasabb a leánynál. A fiú sötét bőrszíne nem különösebb hátrány, mint ahogy a világos bőrszín sem jelentős előny. A lányos szülők a fiú apját, illetve nagyatyját is alaposan szemügyre veszik, mivel feltételezhető, hogy leendő vejük is hasonló jó vagy rossz tulajdonságokra tesz majd szert. Legfőképp azt tartják szem előtt, hogy a fiú s a leány nagyjából azonos helyzetűek legyenek. Egy kifinomult leányt még akkor sem adnak hozzá egy durva vagy műveletlen ifjúhoz, ha az meglepően jól keres.

A leány tulajdonságai

A csinos külső, a személyes varázs és az otthonteremtő készség, a háziasság a leány legszebb ékességei. Legyen alacsonyabb, mint a választott, legyen szép a járása, nőiesen kellemes a hangja, szerény a természete és jó az egészsége. Azonos egyéb tulajdonságok mellett a világosabb bőrszín sok férfi szemében előny. Hogy milyen feleség lesz a lányból, azt anyjának, nagyanyjának, illetve nővéreinek természetéből igyekeznek kikövetkeztetni. Akárcsak a fiú esetében, a leány jelleméről, temperamentumáról is tájékozódnak a rokonoktól, barátnőktől, a tanároktól s diáktársaktól. A leány vallásos hajlama és képzettsége fontosabb, mint a fiú esetében. Előny, ha ért a zenéhez és jól táncol, ám ha ez gyakori szerepléssel jár, vagy netán sportol, az kifejezett hátránynak számít. Mivel a hindu házasság fő célja a gyermeknemzés, előnyt jelent a népes családból való származás, ez ugyanis azt sejteti, hogy maga is sok gyermeknek adhat életet. Komoly hátrány, ha egyke vagy legföljebb csak egy fiútestvére van.

Az első találkozás

A fiatalok csak akkor találkoznak, ha a családok tudakozódása pozitív eredménnyel járt, ha az asztrológia is kedvező kimenetelt jósolt, és sem a fiú, sem a leány jellemében nem találtak kivetnivalót, továbbá ha a szülők korábban már találkoztak. Általában elsőként a fiú és szülei látogatnak el a lányos házhoz. A szülők összeülnek, beszélgetnek, s megkérik a leányt, szolgálja fel a teát a vendégeknek. A hajadon általában sejti, mi készül, bár nem tájékoztatják a látogatás igazi céljáról. Az ifjú s családja árgus szemmel figyeli a leány megjelenését, ruházatát, reagálását a kérdésekre, beszédét, szülei, testvérei iránti viselkedését, a kisgyermekekhez fűződő viszonyát. Mikor a leány távozik a szobából, a fiú nyilatkozik, kedvező-e a véleménye? Ha tetszik neki a dolog, négyszemközt a leányt is megkérdezik, mi a véleménye a fiúról? Ha mindketten hajlanak a kapcsolatra, személyesen is találkoznak, beszélgetnek, tesznek egy órácska sétát a kertben a kicsinyek társaságában. Gyakran több találkozóra is sor kerül. A későbbi végső döntéshez hat ember kell, a két-két szülő s az ifjak.

Az eljegyzés

Az eljegyzés szanszkrtul vágdana, vagyis a becsületszó megadása. E szokást a Védák is ismertetik. A fiús családot meghívják a lányos házhoz, ahol is a leány atyja hivatalosan a szavát adja, hogy leánya a választott ifjú felesége lesz. Ez az igéret kötelező, szinte megszeghetetlen. A szóbeli igéret egész Indiában elterjedt és rendkívüli súlya van, bár emellett az eljegyzési szokások vidékenként változók. A legtöbb helyen kölcsönös látogatások és ajándékozások pecsételik meg az adott szót. A vőlegény családja ruhát és illatszereket ajándékoz a lánynak, a fiú szintén ruhát kap. Otthoni szokás még a tilak jelének felfestése a vőlegény testére. Sok helyütt a menyasszony arany nyakláncot kap leendő anyósától, gyakran saját jegyajándékát, vagy modernebb szokás szerint a fiatalok gyűrűt váltanak. Egyes vidékeken a család nőtagjai tréfás dalokat énekelnek. Srí Lankán a polgári házasságot nyomban a felek beleegyezése után megkötik, míg a nagyszabású templomi esküvő csak később következik. Általában mindössze néhány hét telik el a kézfogó és a házasságkötés között, amit mindenképp az asztrológiai számítások szerint is kedvező napon és időpontban kötnek meg.

Mi legyen a hozománnyal?

A hozományra vonatkozólag nincs vallási vagy törvénykezési megkötés a hinduizmusban. Az eredeti hindu szokás a sztrídhana, vagyis a női vagyonrész. Ez olyan drágaköveket és aranyékszereket jelent, amit a leány az esküvője alkalmából kap. Ez az ő része a családi vagyonból, s egyfajta anyagi biztosíték arra az eshetőségre, ha férje magára hagyja vagy meghal. Az ilyen szituáció különösen akkor katasztrofális, ha a leány atyja sem él már. Jogilag a női vagyon a házasságban is az asszony személyes tulajdona marad, ami válás esetén visszajár. A hindu menyasszony akár tízezer dollár értékűaranyat is hozhat magával, csakúgy, mint a háztartáshoz szükséges összes eszközt.

Vallomások világszerte a szervezett házasságról

Először bizalmatlan érzéseket kelt, ha azt halljuk, hogy két ember mások (legyen az szülő, asztrológus vagy tanító) befolyására köt házasságot. Érthető ez az ellenszenv az európai gyakorlatot ismerve, hiszen a nyugati házasságok többnyire nem elsősorban lelki, hanem szó szerint és átvitt értelemben is anyagi kapcsolaton nyugszanak. Természetesen van kivétel, de nyugaton leginkább a szexuális kielégülés a fő szempont. A védikus házasság sem nélkülözi a szeretetteljes kapcsolatot, de ott nem birtokolni akarják a másikat, a központi kérdés nem az egyén vágya, hanem hogy a házasfelek jóban, rosszban kitartsanak, egy közös cél, az önmegvalósítás elérése érdekében egymást segítve munkálkodjanak, s gyermekeiket is ebben a szellemben neveljék. A védikus házasságmodellen alapul a szervezett házasság is. Nem a szenvedély révén, hanem kívülálló, elfogulatlan vélemények (például szülők, asztrológia) által keresi az egyén számára a legideálisabb partnert.

Érdemes megismerni néhány vallomást, olyan házaspárok nyilatkozatát, akik szervezett házasság révén kerültek össze.

India

Damini: “Tizenhat éves voltam. A nagyapám ismerte a jelenlegi férjemet és annak családját, így szüleim javasolták, hogy találkozzunk. Végül a nagyapáméknál ismerkedtünk meg, és ezt még több találkozás követte. Míg a családjaink beszélgetésbe elegyedtek, mi a háromszintes ház legfelső emeletére vonultunk vissza, hogy jövőbeli terveinket beszéljük meg. Az elképzeléseink egybevágtak. Megegyeztünk, hogy a házasságkötés után folytatom nyelvi tanulmányaimat.

A család elkészíttette az asztrológiai jellemzésünket, ami jól összeillett. Később újra találkoztunk, és néhány órát eltöltöttünk szülővárosomban egy barátunk házánál. Párom az iránt érdeklődött, hogy be tudnék-e illeszkedni egy olyan kiterjedt családba, mint az övék. Szerintem egy család lehet nagy vagy akár kicsi – egy olyan közösség legyen, ahol mindenki együttműködik. Bár még csak tizenhat éves voltam, konkrét elképzeléseim voltak az életről s arról, milyen férjet szeretnék. A vele való találkozásokból kiderült, hogy nyugodt, intelligens és zeneszerető emberről van szó, aki tiszteletben tartja a női jogokat.

Vipin: “Az a meglátásom, hogy mióta létrejött a házasságunk, a szüleink és jóakaróink által megáldott szent kötelékbe léptünk. Mikor hétszer megkerültük a tüzet (ez a védikus esküvői ceremónia egy része), családunk minden barátja és idősebb tagja boldog, egészséges, sikeres és hosszú házaséletért fohászkodott, majd pedig Isten áldását kérték ránk.”

Mr. és Mrs. Bhatt, Missouri

Malaysia

Assathamby: “A szüleim több lányt is a figyelmembe ajánlottak, de nemigen kedveltem őket mert mindegyikük túl modern volt hozzám képest. Végül a nővérem javasolta egyik szomszédját, akivel már évek óta ismerték egymást. Mivel többet szerettem volna tudni róla, felkerestem az irodáját és közös barátainkon keresztül tapintatosan kérdezősködtem felőle. Kiderült, hogy inkább konzervatív, tradícionális beállítottságú lányról van szó, aki egyben nagyon szerény is. Szerencsére asztrológiai szempontból is összeillettünk, így már csak az esküvő maradt hátra.”

Athilethumy: “Bárkivel hajlandó voltam házasságot kötni, akit a bátyám szemelt ki nekem. Mindig vigyázott rám és gondoskodott rólam, így semmi okom nem volt azt gondolni, hogy egy hozzám nem illő tásat fog nekem választani.”

Mr. és Mrs. Assathamby, Kuala Lumpu

Egyesült Államok

Srí Kala: “Hajlandó voltam a hagyományos rendszer szerint házasságot kötni, ahogy ezt a szüleim is tették, és mivel nagyon boldogan élnek, ez volt a legjobb példa számomra. Természetesen nem lehet mindig elsőre megtalálni az igazit, és ebben az esetben ez igen kellemetlen és zavaró dolog lehet. Az ismerkedés alkalmával mindkét fél beszámol arról, hogy milyen partnert képzel el. Komolyan megvitatják a gyerekekkel, tanulmányokkal vagy akár a háztartási munkával kapcsolatos teendőket. Én nem tartottam semmitől, nem álmodoztam idilli partnerről és hajlandó voltam alkalmazkodni. Nem hiszem, hogy bármilyen más módszerrel jobb házastársat találtam volna. Az embereknek nem szabadna azt gondolniuk, hogy egy szervezett házasság nem lehet gyengéd és harmónikus.”

Krishnan: Szerintem a több éves ismeretség még egyáltalán nem garantálja a házasság sikerét. Ugyanakkor a szervezett házasság előnye az is, hogy ezáltal mindkét fél ismerős családba és közösségbe kerül.”

Mr. és Mrs. Chalappa, Kalifornia

Padma: “Rendelkezem azzal az indiai mentalitással, ami szerint nem kell valakivel öt évig randevúznom, majd három évig együtt élnem, mielőtt elhatározom, hogy hozzámegyek feleségül. Másrészről pedig sok indiai barátnőm ismerkedett meg hindu férjével a főiskolán, randevúztak, majd házasságot is kötöttek, és azóta is nagyon boldog az életük.

Egy dologra fel kell készülniük azoknak a fiataloknak, akik védikus módon szeretnének megházasodni: kezdetben nincsenek közös barátok. Elismerem, ezen az ember nehezen teszi túl magát.”

Ramachandran: “Elmondtam Padmának, hogy ez egy olyan elkötelezettség, ami hosszú távra szól.”

Mr. és Mrs. Subramanian,
Los Angeles

Dél-Afrika

“Nagyon büszkén mondjuk, hogy házasságunk védikus módon jött létre, és készek vagyunk tapasztalatainkat megosztani az egész világgal. Boldogok vagyunk. Mivel tovább szeretnénk örökíteni vallásunkat és kultúránkat, hasonló módon akarjuk majd megszervezni három gyermekünk házasságát is.”

Raychund és Shireen

Házasság másképpen?

S végezetül hadd álljon itt dr. J. C. Sharmának, a Londoni Hindu Főiskola igazgatójának nyilatkozata.

“Az Angliában tartózkodó hinduk között is nagyon gyakori a szervezett házasság, a válások száma pedig elenyésző. Minél vallásosabb vagy kultúrálisan fejlettebb szinten álló személyekről van szó, a válás annál kevésbé fordul elő. A saját generációmban soha nem tapasztaltam, hogy a felbomlott házasságok száma jelentős lett volna. A mai fiatalság jelentette ki először: »Ez az én életem, és úgy élem le, ahogy jónak látom. Jogom van hibázni.« Aki így gondolkodik, az nem egy életre választ párt, és később könnyebben adja a fejét válásra is.”

Tasi Beatrix

Asztrológiai párkeresés

A stabil hindu házasságok egyik titka az asztrológiai analízisbe vetett bizalom. Még ha szerelmi házasságról van is szó, figyelembe kell venni az asztrológiai jellemzést is, mert az képes elárulni a kapcsolat jövőbeli esélyeit – a kezdeti rajongás idővel amúgy is csillapul. A párok összeférhetőségének felmérése a risik (tudósok, bölcs látnokok) által századokkal ezelőtt kifejlesztett megbízható rendszeren alapszik. A hindu asztrológus összehasonlítja a két születési grafikont. Számításokat végez a csillagászati állatövek és a védikus asztrológiai módszer figyelembevételével, amely képes megmutatni a két személyiség között fellépő karma állását.

Amikor egy tervezett házasság esélyeit veszik figyelembe, megvizsgálják a párra vonatkozó nakshatrák (a Hold állásának fix konstellációi) tíz fő összehasonlítási lehetőségét. Egy igényes és tájékozott asztrológus ezen felül legalább még további tizenhat egyezőséget vesz figyelembe. Ezek magukban foglalják nemcsak a Hold állását, hanem a két horoszkóp összes bolygójának helyzetét is.

Minden kapcsolatot egyaránt jellemez egyetértés és harmónia, illetve nézeteltérés és konfliktus. A jó házasság titka abban rejlik, hogy több kedvező és kevesebb eltérő kapcsolódási pont van a felek között. Az olyan pároknál, ahol az összeférhetőséget jelző pontok vannak túlsúlyban, a házasság hosszú távúnak és boldognak ígérkezik. Ezek az emberek eleget tudnak tenni a házas életrendben élő családosok kötelezettségeinek, vagyis ha tudásukat átörökítik az eljövendő generációra, a közösség hasznára válnak, és elősegítik egymás spirituális kibontakozását.

Tasi Beatrix

1996/22.