Bhágavata-purána 10. Ének 5. fejezet

Szólt Suka:

A nagylelkű Nanda roppant megörült, amikor megtudta, hogy fia született. (Rögvest) megfürdött, tisztító rituációt végzett, alkalomhoz illő ruhát öltött, és meghívta a Véda-tudó bráhmanákat. Megkérte őket, hogy szavalják az ilyen alkalomra előírt védikus himnuszokat, majd elvégeztette a fiát ünneplő születési ceremóniát, valamint az ősök és a félistenek imádatát. (Ezután Nanda) sok ezer kellően feldíszített tehenet, valamint hét domb nagyságú, drágakövekkel és aranyszövésű finom ruhákkal borított gabona kupacot ajándékozott a papoknak.

Némely anyagi dolgot (például a termőföldet) az idő múlása tisztít meg, a testet és a ruhát fürdő és mosás; a születést és az embriót a védikus tisztító ceremónia, az érzékeket a vezeklés, a bráhmanákat az áldozati ceremóniák végzése, a vagyont az adományok és ajándékok, míg a lelket a transzcendentális önmegvalósítás.

A papok az egész környezetre tisztítólag ható védikus mantrákat kántáltak. A történelem tudós előadói, a királyi családok történeteit jól ismerők és a költők szavaltak, az énekesek szívhezszóló dalokat adtak elő, különféle dobok kíséretében. Vradzsa minden udvarát, kertjét és szobáit felsöpörték és rendbetették, majd vízzel fellocsolták, a kapukat és házakat pedig zászlókkal, mangófa leveleivel, virágfüzérekkel és színes szövetdarabokkal feldíszítették. A bikákat, teheneket és borjakat növényi olajban összekevert kurkuma porral és különféle színű festékkel kenték be; fejüket pávatollal díszítették, nyakukba aranyláncokat és virágfüzért tettek, hátukra szép szövetet terítettek.

Óh, (Paríksit) király, a pásztorok mind ünneplőbe öltöztek, felrakták értékes ékszereiket, fejükre díszes turbánt tekertek, majd különféle ajándékokkal megrakodva mentek (Nandához látogatóba). Feleségeik, a fejősasszonyok (gópík) mind nagyon megörültek, mikor hírül kapták, hogy Jasódának fiúgyermeke született. Ők is (nagyon igyekeztek, hogy kicsinosítsák magukat), szemüket kifestették, majd legszebb ruháikat és ékszereiket öltötték magukra. A lótuszvirághoz hasonlatos, sáfránykrémmel kezelt, gyönyörű arcú gópík ajándékokkal kezükben siettek, telt csípőjük (ritmikusan mozgott), kifejlett mellük ringott. A szebbnél szebb ruhákba öltözött hölgyek fülét ékkövekkel díszített, ragyogó fülbevalók, nyakukat amulett, medalion, karjaikat karkötők diszítették. Nagyon gyönyörűek voltak, ahogy lépteikre mellük, fülbevalóik és virágfüzéreik ide-oda jártak. (Miután megérkeztek,) Isten áldását kérték az újszülöttre: “Urunk, védelmezd e gyermeket mindig!” Ezután víz, olaj és kurkuma keverékét fröcskölték a Születetlenre, és magas hangon énekelni kezdtek. Megszólalt a zene mindenféle hangszeren, hogy megünnepeljék e nagy eseményt: Krsna, a Végtelen, a Világmindenség Ura (alászállt) Vradzsába, mint Nanda fia. Határtalan örömükben a pásztorok sürített tejjel, tisztított vajjal és vízzel locsolták, illetve túróval és vajjal kenték be egymást. A jószívű Nanda fia jóléte érdekében, s hogy Visnunak örömöt szerezzen, (előbb) pásztorainak ajándékozott ruhákat, díszeket és teheneket, majd a különféle előadókat és művészeket jutalmazta meg, kielégítve mindenki óhaját. Nanda és Jasódá nagy becsben tartották a felettébb szerencsés Róhinít (Krsna testvérének, Baladévnek anyját), aki szintén igen szépen volt felöltözve, nyakában gyönyörű ékszerrel és virágfüzérrel. Nagyon elfoglalta magát, ő fogadta a vendégeket.

Óh, (Paríksit,) emberek oltalmazója, ettől fogva Vradzsára, Nanda birtokára a Legfelsőbb, Hari jelenléte miatt sokféle áldás szállt, s így a környék a jószerencse istennője kedvteléseinek színterévé vált.

Óh, (Paríksit,) Kuru dinasztia legjobbja, Nanda megbízta néhány emberét faluja védelmével, majd elindult (Mathurába), hogy befizesse az évi adót Kansza királynak. Amikor Vaszudéva fülébe jutott a hír, hogy Nanda – akit jó barátjának tartott és saját testvéreként szeretett – a városban tartózkodik, s dolgát már bevégezte, azonnal felkereste őt szállásán. Megpillantván Vaszudévát, Nanda úgy felvillanyozódott, mint mikor a test visszanyeri tudatát. Azonnal talpra ugrott, s túláradó szeretettel ölelte át kedves barátját. Óh, (Paríksit király,) emberek védelmezője, (miután) szeretettel, tisztelettel fogadták, udvariasan leültették és egészsége iránt érdeklődtek, s a mindkét fiához (Krsnához és Balarámhoz) oly nagyon vonzódó Vaszudéva az alábbiakat szólta:

Kedves testvérem, nagyon szerencsés vagy, mert bár idős korodra utód nélkül maradtál, reménytelen helyzetedben most mégis fiúgyermeked született. Szerencsésnek érzem magam, hogy láthatlak, számomra ez olyan, mintha újra születtem volna a születés és halál nagy, forgó kerekében. Bizony, a meghitt barátokkal való találkozás nagyon ritka esemény. A folyó árja idővel szétválasztja a hullámain együtt utazó fadarabokat és ágakat. Hasonlóan sodorja el egymástól az idő árja a kedves barátokat és szeretett rokonokat, karmájuk, azaz előző tetteik eredményeként.

(Beszélj) otthonodról, ahol barátaiddal élsz! Elegendő füvet és egyéb táplálékot nyújt az erdő a teheneidnek? Van vizük bőven? Remélem nincsen semmi járvány vagy egyéb baj! Kedves testvérem! Fiamat, Baladévát te és feleséged nevelitek, ezért ő szüleiként tisztel benneteket. Hogy van ő és igazi édesanyja, Róhiní? Az emberi lét előírt három célja (dharma, artha és káma, azaz a Védákban lefektetett vallásos elvek követése, gazdasági fejlődés és a különféle érzéki örömök) csak annyiban (hasznosak), amennyiben meg tudjuk osztani azt szeretteinkkel és hozzátartozóinkkal. Ha ők szenvednek, akkor e három életcél (teljesítése) sem okoz örömöt.

Szólt Nanda: Óh, jaj, Kansza mily sok gyermeket gyilkolt meg, melyek tőled és Dévakítól születtek! Csupán a legfiatalabb, egy leánygyermek menekült meg, de ő meg a mennybe szállt. Bizonyos, hogy minden teremtett lélek (az előre) láthatatlan sorstól, vagyis a karma törvényétől függ. A sors mindenki végső irányítója. Ha valaki megérti ezt az igazságot, azt nem zavarja meg soha semmi.

Szólt Vaszudéva: Évi adódat már befizetted a királynak, és találkoznunk is sikerült. Kérlek, ne időzz hát itt tovább, mert várható, hogy (falvadban,) Gókulában bajok lesznek.

Szólt Suka: Vaszudéva tanácsát (megfontolván) Nanda és kísérete, a tehénpásztorok befogták ökreiket a szekerek elé, és visszautaztak Gókulába.

Így végződik a dicsőséges Bhágavata-purána, más néven Paramahansza-szanhitá tizedik énekének ötödik fejezete, Nanda és Vaszudéva találkozása.

1990/4.