Intés a tanítványhoz

Beinsa Douno: A mester szavai c. gyűjteményből
Egyik fő témánk a guru, vagyis a tanítómester – mi végett foglalkozunk akkor a tanítványság kérdésével? Nos, mester és tanítvány igen közel állnak egymáshoz. Nem csupán elméleti egyetértés, hanem egymás kölcsönös, életre szóló felvállalása jellemzi e kapcsolatot. Ha ismerjük a tanítványt, ismerjük a mestert is: alma nem esik messze a fájától. Peter Deunov, alias Beinsa Douno bolgár születésű mester gondolatai megszívlelendők a tanítványoknak és az aspiránsoknak egyaránt, és sok mindent elmondanak a mesterről is – milyen lelki példaképet érdemes választani, kit tekinthetünk igazán mesternek?

Meggyőződés

A tanítvány azért van kitéve kísértéseknek, hogy meggyőződése próbázzék.

Az eszmény

A megpróbáltatások nem erősebbek, mint a tanítvány ideáljai. Emiatt csakis a megpróbáltatásban ismerszik meg, milyen a tanítvány. A tanítvány erősebb a feltételeknél, mert fölöttük áll. Magában hordozza az istenit. Vannak lelkek, akiket az élet feltételei uralnak. De nekik nincsen semmiféle eszményképük. A fölülmúlhatatlan akaraterővel rendelkező lélek – ez az ideál.

Intenzív élet

A tanítvány élete intenzív élet. A tanítvány a világ előtt ismeretlen örömöket és szenvedéseket tapasztal meg. Ő a sötét föld mélyébe vetett magok bánata, s ő a fényre nyíló virágok öröme.

A tanítvány szeretete

Mikor a tanítvány szereti mesterét, pontosan úgy cselekszik, ahogyan a mestere is tenné.

Akaraterő

Senki sem gördíthet kívülről akadályt elébed, ha te nem óhajtod. Ez az a nagy szabadság, ami a kezdet kezdetén adatott az embernek.

A te életed

A hegyek ormáról fakadó patak mindent megöntöz, ami útjába kerül. Ha segíteni akarsz az embereknek, segíts előbb saját életeden. Így alkalmazhatod a patak forrásvizének törvényét.

Komoly gondolatok

Mikor bánatos és túlterhelt vagy, gondolj Istenre és azokra, akik szenvednek. E gondolat megkönnyíti terheidet és erőt önt beléd.

Türelem

A türelem nagy tudomány! A türelem az isteni világban gyökerezik. A szeretetből születik, a békességből származik, s a boldogságnak a gyümölcse. Csak az türelmes, aki szeret. Csak a békességes ember türelmes. Csakis a boldog ember türelmes. Csak a bölcs ember türelmes.

Tanulás

Csak arra gondoljon a tanítvány, hogy tanulnia kell! Sose higgye magát többnek, mint mások. Tudja jól, határtalan még, amit meg kell ismernie, felismeri, hogy a nagy út legelején tart még. Égbe szökőek a tudomány csúcsai, amiket megmászni szeretne. Éppen ezért szerény ő, hisz a szerénység vezet a bölcsesség templomába. Aki önmagáról beszél, nem tanítvány.

Higgadtság

A tanítvány legyen mindig, minden körülmények között higgadt. Ne feledje, minden a javát szolgálja. A félelem az állatvilág sajátja.

A forrás

A tanítvány csak a forrás vizéből igyon. Inkább szomjúhozzék, semhogy tisztátalan vizet vegyen magához.

Aki szomjúhozik

Csak a szomjas ember leli meg a hegyen a forrást. Csak a szomjas ember megy a forráshoz. Csak a tanítvány találja meg életében a mestert és csak a tanítvány marad mellette.

Az út

Kellemes a tanítvány útja, mert felfelé vezet!

Erkölcsi alapok

A tanítvány legyen morálisan oly emelkedett, hogy törekvése kiálljon minden próbát! Nem térítheti el a gonosz! Ne csak erkölcsi céljai, hanem morális alapja is legyen a tanítványnak!

Szabadság és korlát

A tanítvány szabad. Ezért korlátozza magát. Aki nem korlátozza magát, azt a természet korlátozza.

Bepillantás

A zavaros tóban semmi sem látszik tisztán, ellenben a nyugodt vízen tükröződnek a hegycsúcsok, az égbolt, a Nap és a csillagok. A tanítvány legyen lelkében nyugodt, elméjében állhatatos. Ekkor jő a bepillantás, s kitisztulnak az ellentmondások.

Tudás és hit

Bölcsek számára hozzáférhető csak a tudás. Aki hisz, tanuljon, aki tud, az alkalmazza. A tudásban van valami szép, de nem gyarapodhat hit nélkül.

Erősnek lenni

A kis facsemete ki van téve a szélviharnak, mert így erősödik meg, így lesz belőle öreg tölgy. A tanítvány is számos megpróbáltatáson megy át, hogy állhatatossá váljon s mindenen túltegye magát. Így értheti meg igazából az életet.

A tanítvány próbája

A kiábrándulás a reád váró új örömre készít fel.

Érzékenység

A tanítvány soha ne veszítse el érzékenységét, ne hagyja eltompulni érzéseit. Az emelkedett gondolkodás finomítja az idegrendszert és érzékenyebbé teszi.

Gyakorlati alkalmazás

Egy dolgot ismerjen alaposan a tanítvány: saját élete isteni célját. Tudnia kell, miféle eszközöket választ, és hogyan alkalmazza azokat. Mikor a lélek kiszakadt Istenből, az Úr beleírt valamit, amit ha elolvas a lélek, megérti élete célját.

Erkölcs

A tanítvány elsősorban azzal törődik, hogyan áll meg munkája az Isten előtt, s nem az emberek, a közvélemény előtt. Ez életének hiteles erkölcsi mércéje.

A szeretet birodalma

A szeretet birodalma a nagy sikerek világa. Amit szeretet nélkül csinál az ember, haszontalan. Amit szeretet nélkül csinál az ember, az bűn.

Társulás

A tanítvány nálánál fejlettebb emberekkel társuljon, hogy tanulhasson tőlük. Társuljon olyanokkal is, akik hozzá hasonló szinten állnak, hogy ösztönzést meríthessen és buzgóbbá váljon munkájában. És hajoljon le a nála alacsonyabbakhoz, és segítse őket. Ha nála alacsonyabban álló embereknek segít, a magasztos lények serege támogatja majd.

Az új út

Aki új ruhát ölt magára, nem vágyik a régi gúnyára. Ha a tanítvány egyszer az isteni ösvényre lépett, hagyja maga mögött a világ útjait.

Erő

A tanítvány ereje fölülről származik. Az Isteni Igazságra összpontosítva erőt gyűjthet. Minél többet meditál, annál erősebbé válik lelkében.

Gyöngédség

Ha Isten tulajdonságaira gondolsz, azok beléd költöznek. Hogy gyöngéd és könyörületes légy, gondolj arra, milyen együttérző és kedves a Jóisten.

Alkalmazás

A tanítvány alkalmazza is életében azt, amit tud. Csak azt tudja az ember, amit a gyakorlatba is átültet és kipróbál. Csak az ilyen tudás marad meg örökre az emberben.

Jellem

Ha ártatlan vagy s a világ bűnösnek tart akár életed végéig, de te nem igyekszel igazolni magad – ez a jellem. A tanítvány ne akarja igazolni magát, hagyja azt mesterére, ha az jónak látja.

Csönd és beszéd

Háromféle csönd és háromféle beszéd ismeretes. Mikor az éhes ember eszik, csöndben van. Mikor a tanítvány nem tudja a leckét, hallgat. A sokat tudó mester nem szól. Ám ha valaki nagyon éhes, hangoskodik. A nagytudású tanítvány sokat beszél, akárcsak a kistudású mester. A tanítványnak tudnia kell, mikor hallgasson, és mikor szóljon.

Tűz és víz

A tanítványnak tűzön-vízen keresztül ki kell tartania. A víz megtisztítja, a tűz ragyogóvá teszi.

Három stádium

Az ember életében három stádium van. Fizikai síkon minden nyugtalan, spirituális szinten törekszik az ideálisra, isteni síkon pedig az abszolút békesség honol. A tanítvány hagyja maga mögött az első fokozatot.

Tanulás

Kétféleképpen tanul a tanítvány: vagy mások oktatják, vagy maga magát. Vagy olyan feltételeket teremt, hogy mások taníthassák, vagy mások hozzák olyan helyzetbe, hogy a saját bőrén okuljon. A tanulás nem könnyű, ámde kellemes.

A kezdet

Jobb, ha a tanítvány a nehezével kezdi s nem a könnyebbségekkel, mert így már a kezdet kezdetétől fogva nagyon erős lesz.

Ellenőrzés

Ha a tanítvány tenni szeretne valamit embertársáért, előbb gondolja bele magát annak a helyzetébe. Ha így is helyesnek találja, amit tenni szeretne, tegye meg. Így ellenőrizheti saját magát.

A méhecske

A méhecske a nektárt szívogatja a virágból, az ember leszakítja, megszagolja és elhajítja, az ökör eltapossa. Legyen a tanítvány méhecske.

Stabilitás

Mivel a földön minden mulandó és átmeneti, ezért a tanítvány kapaszkodjék valami állandóba. Akkor lesz erős, ha van olyan alapelve, ami változatlan marad az élet minden változása ellenére is.

Beavatás

Nem lehetséges beavatás mester nélkül. Nélkülözhetetlen a mester a tanítványnak, mert a mester mutatja néki a helyes irányt az életben itt a Földön, s fenn, a láthatatlan világban. Az utat pedig csak az mutathatja, aki maga is végigjárta, és ismeri annak minden részletét.

A világ

A tanítvány a világban lesz, de nehogy a világ a tanítványban legyen!

Szeretet

A szeretet isteni dolog. A tanítvány szabadon mutassa ki szeretetét. Két véglet ismeretes a szeretetben, az egyik a szégyenlősség, a másik a szégyentelenség. Mindkettő a szeretet félreértéséből fakad, a kettő közül mégis a szégyenlősség a jobb.

Kétely

Mikor a tanítványt kételyek gyötrik, demagnetizálódik, elveszti korábban birtokolt természetes vonzerejét.

A tanítványhoz

Az a tanítvány, aki sokat kapott, de nem alkalmazza tudását, sokat kap a nyaka közé is.

A jó tanítványok

Azok a jó tanítványok, akik fejlődése természetes, akik élete nem fordul vissza, nem bicsaklik meg. Nem késlekednek, és nem szaladnak előre, minden a maga természetes ütemében zajlik. A jó tanítvány életében a mindenség ritmusa érvényesül.

A fejlődés sajátságos útja

A tanítvány ne törődjön a környezetében lévők dolgaival. Mindenki a saját fejlődési útját járja. Ha folyó vagy, hömpölyögnöd kell. Ha fa vagy, növekedned kell. Ha gyümölcs vagy, érlelődnöd kell. Mindennek fejlődnie kell!

A nagy tál

Vannak tanítványok, akik kis kapával dolgoznak, de a nagy evőtálat hozzák magukkal. Ezért a mester olykor megmutatja a tanítványoknak a kapákat, hadd válasszanak maguknak, s aztán amekkora a kapa, olyan lesz a tál is.

Akaraterő, szív és elme

Háromrétű a tanítvány feladata: hogy kibontakoztassa és erősítse akaraterejét, hogy nemesítse és megtisztítsa szívét, s hogy felvilágosítsa és megszilárdítsa elméjét.

Próbatétel

A tanítványnak tudnia kell, hogy kétszer nem vizsgázhat ugyanabból. Ezért már elsőre is jól kell vizsgáznia. Ha mégis elbukik, új próba elé kerül, de a régi már nem ismétlődik soha.

Szenvedés

Senki nem kérdi a tanítványtól, mennyi szenvedésen ment keresztül, inkább arra kíváncsiak, mit tanult belőlük?

Az isteni iskola

Az isteni iskolában a tanítvány minden cselekedete mérsékelt. A lélek legszentebb dolgai nem tárulkoznak fel a világ előtt.

Felismerés

A tanítvány akkor ismeri fel mesterét, ha tudatát az isteni síkra emelte.
1864. július 12-én született Peter Deunov (felvett nevén Beinsa Douno) Nikolaevka falvában, a fekete- tengeri Varna közelében. Apja tanító, pap és az ötszáz éves török iga alóli felszabadulás harcosa. Peter Deunov az Egyesült Államokban szerzett diplomát, majd hazájában folytatott kiterjedt tanítói tevékenységet. Az isteni életre készítette föl követőit, amely az önismerettel és a tiszta életvitellel kezdődik. Több mint hétezer prédikációban, leckén és beszélgetésben vázolta fel azokat az elveket, törvényeket és ajánlásokat, amik teljesebbé, harmonikusabbá teszik az emberi életet. Szeretetfilozófiája szerint az emberben négyféle szeretet lakozik: a szeretet mint a szív sóvárgása, mint a lélek érzése, mint a tudat ereje és a Szellem princípiuma. A szeretet sajátsága az élet és az örökkévalóság, a bölcsességé a fény és a tudás, az igazságé pedig a szabadság és a fejlődés.
Keresztény alapokon álló tanítása harmonikusan ötvözi a keleti filozófiák eredményeit és az egészséges, egyszerű életvezetési szabályokat. Előadásait énekkel és fohászokkal kezdte. A tavaszi és őszi napéjegyenlőség közötti időszakra reggeli testmozgást és lélekemelést határozott meg, amit élő muzsika mellett, pazar természeti körülmények között gyakorolnak. A Rila-hegység misztikus hét tavához vezetett zarándoklatai és táborozásai máig élő tradíciót indítottak el. Szófia közelében alapította meg a Napkelet elnevezésű testvéri közösséget, ahol haláláig, 1944. december 27-ig a teljes szabadság és önkéntesség alapján szervezte követőinek életét és tevékenységét. Később a közösség birtokán épült föl a szovjet nagykövetség…

2004/38.